Εργαλειοθήκη Επιχειρήσεων – Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται :

• στο λιανικό εμπόριο.
• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
• τ ην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Προϋπολογισμός της Δράσης
60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € Επιδότηση 50% Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω πορϋποθέσεις:
 ν α έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων
 ν α έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 ν α διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του
Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3)
αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 ν α έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
• 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
• 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
• 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας. Επιδοτούμενες Δαπάνες
 Κ τίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου Παρεμβάσεις για:
• εξοικόνομηση ενέργειας
• αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
• διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 Μ ηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
• εξοικονόμηση ενέργειας
• αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης  Π ρομήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 Μεταφορικά μέσα
• μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
• έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 Ψηφιακή Προβολή
 Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 Δ απάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ηλεκτρονική υποβολή
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης.

Νίκης 33 – ΤΚ 105 57 – Σύνταγμα – Αθήνα – ** Τηλ. +30 210 7231660 ** FAX +30 210 7231664
mail : nispag@nisp.gr – URL: www.ispgroup.gr