Τράπεζες-Ρυθμίσεις

 

Έμφαση στις μακροχρόνιες ρυθμίσεις –οι οποίες υπό προϋποθέσεις περιλαμβάνουν και απομείωση (κούρεμα) μέρους της αρχικής οφειλής–, με έμφαση στα στεγαστικά δάνεια, προχωρούν οι τράπεζες.

Στις περιπτώσεις δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης με την οποία γίνεται επανεκτίμηση της κατάστασης του δανειολήπτη και του δανείου και κατόπιν το δάνειο «σπάει» σε δύο τμήματα, αυτό που μπορεί να αποπληρωθεί, βάσει της αναθεωρημένης οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη, και αυτό που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Το τμήμα που δεν μπορεί να αποπληρωθεί «παγώνει» και ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα διαγραφής του υπό την προϋπόθεση ότι αποπληρώνει το «υγιές» τμήμα του δανείου.  

Με την ISP AE βρίσκετε λύση για την δική σας περίπτωση