Εξωδικαστικός Μηχανισμός

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ Ν 4469/2017

O Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν.4469/2017) δίνει τη δυνατότητα σε πολλές ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ να διαπραγματευτούν σε μια μόνο διαδικασία τις οφειλές τους με το σύνολο των πιστωτών τους, δηλαδή δημόσια ταμεία, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τράπεζες και τρίτους ιδιώτες προμηθευτές επιδιώκοντας ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στο σχέδιο που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη θετική τους πορεία.

Επιπλέον, με δύο υπουργικές αποφάσεις δίνεται και στους ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, έως 50.000 € για κάθε πιστωτή.

Ωστόσο, ο νέος νόμος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και σύνθετος στις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκύψουν τυπικά λάθη στην αίτηση υπαγωγής, υπέρβαση προθεσμιών ή ουσιαστικές παραλείψεις στον τρόπο σύνταξης των προτάσεων.

Η ISP AE σας παρέχει

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης/του ελέυθερου επαγγελματία
ΣΥΝΤΑΞΗ του (επιχειρηματικού) σχεδίου & της πρότασης προς τους πιστωτές
ΥΠΟΒΟΛΗ της κύριας αίτησης (και των συνοφειλετών) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τον συντονιστή & διαχείριση της διαδικασίας
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ με τους πιστωτές
ΕΛΕΓΧΟ της τελικής συμφωνίας για την υποβολή της προς επικύρωση.